Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/992 av 9. juli 2020 om godkjenning av et preparat at 6-fytase produsert av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av godkjenningen BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/992 of 9 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as feed additive for all avian species for laying (holder of the authorisation BASF SE)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet 6-fytase som er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus niger (DSM 25770). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avleteknisk tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen ‘fordøyelsesforbedrende middel’ for en rekke fjørfe og svinearter, og er nå søkt godkjent for alle fuglearter for egglegging. Det er ikke funnet rester av bakteriestammen eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over minsteinnhold på 200 FTU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet