Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner og andre fjørfe meinte for eggproduksjon (innehavar av godkjenninga: Andrés Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799 of 30 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii CGMCC 12056 as a feed additive for laying hens and other laying birds (holder of authorisation: Andrés Pintaluba S.A)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet 6-fytase som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffi (CGMCC 12056). Enzymet er fra tidligere godkjent for en rekke arter og er nå søkt godkjent for verpehøns og andre eggleggende fugler. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA vurderer at preparatet også er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA konkluderer at preparatet har effekt ved å forbedre fordøyeligheten av fosfor hos eggleggende fugler over et minsteinnhold på 300 U/kg fullfôr. Det skal merkes med at det kan brukes i fôr med mer enn 0,23% fytinbundet fosfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1799
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro