Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii DSM 32854 som tilsetjingsstoff i fôr til alle fjørfeartar, prydfuglar, smågrisar, slaktesvin, purker og mindre utbreidde svineartar meinte for slakt eller avl (innehavar av godkjenninga: Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2121 of 16 December 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii DSM 32854 as a feed additive for all poultry species, ornamental birds, piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species for fattening or reproduction (holder of authorisation: Huvepharma EOOD)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Komagataella phaffii (DSM 32854) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘fordøyelsesforbedrende midler’. Det er godkjent for en rekke fjørfe og svinetyper. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har en effekt på fordøyeligheten av fosfor over et minsteinnhold på 250 FTU/kg fullfôr. Det skal merkes med at det kan brukes i fôr med mer enn 0,23% fytinbundet fosfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2121
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro