Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/330 av 24. februar 2021 om godkjenning av eit preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii CECT 13094 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktesvin, mindre utbreidde svineartar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: Fertinagro Biotech S.L.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/330 of 24 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella phaffii CECT 13094 as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species, turkeys for fattening and reared for breeding (holder of authorisation: Fertinagro Biotech S.L.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidetgodkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (CECT 13094) som avlteknisk tilsetningsstoff. Preparatet er tidligere godkjent for bruk i fôr til slaktekylling, verpehøns, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og avl. Det er nå godkjent til slaktegirs, mindre svinearter, slaktekalkun og avlskalkun. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurder preparatet å ha effekt for alle de nye dyretypene. EFSA vurderer også preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
17.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0330
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro