Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenningen av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler (innehaver av godkjenningen Novus Europe S.A. / N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/898 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying and ornamental birds (holder of authorisation Novus Europe SA/NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff som består av enzymet protease og sporer fra den mikroorganismen det er framstilt fra. Både enzymet og mikroorganismen er angitt som separate bestanddeler av preparatet. Bacillus licheniformis-stammener ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer med tilføyelse (bedrer dyras trivsel). Preparatet er utprøvd til slaktekylling og er ekstrapolert til de andre produksjonene/artene. Det er satt grense for minste tillatte innhold både for proteasen og mikroorganismen, og videre gitt anbefaling for minste innhold av preparatet for at det skal ha ønsket effekt. Da vil det føre til bedre fôrutnyttelse. European Food Safety Authority, EFSA, har risikovurdert preparatet og bekrefter at det trygt i bruk og at det har effekt. De nye obligatoriske standardformuleringene om brukersikkerhet er tatt inn i rettsakten.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Der ble det reist krav om at det må gå klart fram av teksten i rettsakten at preparatet bare har effekt når proteininnholdet i fôrrasjonen er lavt og at preparatet godkjennes i fôr til små fjørfearter. Dette er tatt inn i rettsakten nå. Godkjenningen er fastsatt som en forordning i EU nylig, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Økt fôrutnyttelse bidrar til bedre lønnsomhet i produksjonene, og det er positivt. Likeså at preparatet kan brukes i fôr til mange arter og produksjoner. Det vil spare industrien for lagerhold og større sortiment tilsetningsstoffer til samme formål, men som bare tillatt til noen dyrearter/produksjoner. Dette preparatet kan brukes til mange.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette preparatet har vidt anvendelsesområde, og det har dokumentert effekt. At bruksområdet også gjelder fôrvarer som ikke er volumprodukter er gunstig. Da trenger ikke industrien ha egne preparater til småproduksjoner, men likevel kan de tilsette et preparat som kan bedre fôrutnyttelsen.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert i PAFF, seksjon fôrvarer i april 2016. Det var enstemmighet for å godta forslaget med de endringene som ble akseptert i møtet. Rettsakten er fastsatt i EU nå, og den trer i kraft der tidlig i juli. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, da den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 30-33
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0898
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro