Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen er Norel S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 887/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium CECT 4515 as feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Norel SA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr.4b1713.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har potensial til å øke tilvekst og fôrutnyttlse hos slaktekylling. Kravet til minste tillatte innhold av preparatet er satt til 1x109 KDE/kg fôrblanding, KDE = kolonidannende enheter. Preparatet har angitt analysemetode, og det er tillatt å tilsette det i fôrblandinger som inneholder et godkjent koksidiostatikum. Det anbefales å benytte støvmaske når en håndterer det rene preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får enda et mikroorganismepreparat tilgjengelig, som kan benyttes i slaktekyllingfôr med hensikt å bedre produksjonsutbyttet. Hvorvidt preparatet vil bli tatt i bruk, vil avhenge av praktiske forhold ved den enkelte fôrvirksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2011
Anvendelsesdato i EU
26.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 226-227
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0887
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro