Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) som fôrtilsetningsstoff til avlskalkun, fjørfe av mindre økonomisk betydning til slakt, til egglegging eller avl og til prydfugler (innehaver av godkjenningen BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) No 843/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for turkeys reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding and ornamental birds (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsaken omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til flere fjørfearter. Det er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og slaktekalkun. Preparatet er framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus niger. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk til omsøkt formål. Enzympreparatet har vist effekt ved å bedre fôrutnyttelsen hos ulike fjørfearter.

Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 560 TXU/kg i avlskalkunfôr og 280 TXU/kg til de andre godkjente formålene. (TXU er uttrykk for enzymaktivitet). Største anbefalte mengde tilsatt fôr til alle fjørfeartene er 840 TXU/kg fullfôr. Enzympreparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av stivelse og ikkestivelses-polysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonenes faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Fôrindustrien får enda et godkjent enzympreparat, som kan brukes i fôr til alle fjørfearter. Det er mange tilsvarende i markedet allerede. Med utvidet bruksområde, kan det føre til effektivisering i tilsetningsstoffutvalget hos fôrindustrien og en viss kostnadssparing. Hvorvidt industrien vil ta i bruk dette preparatet, avhenger av økonomiske og praktiske forhold hos den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 50-52
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2013
Anvendes fra i Norge
06.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0843
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro