Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 9/2010 av 23. desember 2009 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)

Commission Regulation (EU) No 9/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, ducks and turkeys for fattening (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.7.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff til bruk i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a11. Godkjenningen er gitt til firmaet Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited, og den har varighet til 13.01.2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at enzympreparatet påvirker dyras produksjon positivt, ved at fôrutnyttelsen forbedres. Preparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av stivelse f eks fôrblandinger som inneholder over 40% hvete eller 60% mais. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med tilsvarende rettsakter på tilsetningsstoff-området, og høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat tilgjengelig til bruk i fjørfefôr. Siden dette preparatet er godkjent til flere fjørfearter, kan det vurderes tatt i bruk, fordi det eventuelt kan erstatte flere andre preparater til samme formål, men som er godkjent bare for enkelte fjørfearter. Bruken vil vurderes av den enkelte aktør i fôrindustrien avhengig av forholdene hos dem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.12.2009
Anvendelsesdato i EU
27.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 17-18
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.09.2010
Anvendes fra i Norge
20.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro