Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 302/2014 av 25. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (CBS126896) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og avvent smågris (innehaver av godkjenningen ROAL Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (CBS 126896) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation ROAL Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenningen av et enzympreparat, endo-1,3(4)-beta-glukanase, produsert ved hjelp av mikroorganismen Trichoderma reesei (CBS 126896). Mikroorganismen er genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Søknaden er vurdert av EFSA, som finner preparatet trygt i bruk og at det har positiv virkning på tilveksten hos avvent smågris og slaktekylling. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr, for at det skal ha ønsket effekt, på hhv.10 000 og 20 000 BU/kg fullfôr til de to dyregruppene. (BU er måleenhet for enzymaktivitet). Preparatet er tillatt i fôr for smågris inntil 35 kg levendevekt. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i samsvar med den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen betydning for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da det er mange tilsvarende preparater som allerede er godkjent. Fôrindustrien får nå enda flere enzympreparater å velge blant. Dette preparatet kan benyttes i fôr til ulike dyregrupper, og kan i så måte gi en effektiviseringsgevinst. Hvorvidt det vil bli tatt i bruk, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte fôrvirksomhet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (ôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det godkjennes stadig fler enzympreparater, med samme effekt og bruksområdet er fôr til ulike dyregrupper. Det vil være et praktisk og økonomisk spørsmål om fôrindustrien vil ta i bruk nye preparater. Produserer de fôr til ulike dyrearter, vil preparater som kan anvendes i flere fôrblandinger være hensiktsmessig. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2014
Anvendelsesdato i EU
15.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0302
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro