Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/420 av 9. mars 2017 om godkjenningen av et preparat av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og quillajapulver som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Delacon Biotechink GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/420 of 9 March 2017 concerning the authorisation of a preparation of thyme oil, synthetic star anise oil and quillaja bark powder as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor avian species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation Delacon Biotechnik GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forslag til rettsakt gjelder godkjenning for preparatet Biostrong ® 510 i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», gruppen «andre avltekniske tilsetningsstoffer». Preparatet består av en naturlig olje utvunnet fra urten timian, syntetisk fremstilt stjerneanisolje og quillaja pulver. Tilsetningsstoffet er søkt godkjent til bruk til slaktekylling, livkylling og «andre mindre fjørferaser». Preparatet har dokumentert effekt på økt ytelse hos slaktekylling, som kan ekstrapoleres til de andre omsøkte dyreartene. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse og human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2017
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0420
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro