Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 232/2009 av 19. mars 2009 av 19. mars 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 som tilsetningsstoff i fôr til melkebøffel (innehaver av godkjenningen Société Industrielle Lesaffre)

Commission Regulation (EC) No 232/2009 of 19 March 2009 concerning the authorisation of a new use of saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 as a feed additive for dairy buffaloes (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2009)

Sammendrag av innhold
Et preparat av mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 fikk godkjennning som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005. Videre er preparatet godkjent som tilsetningsstoff til bruk i fôr til storfe til slakt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 316/2003, i fôr til avvent smågris ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004, i fôr til avlspurker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004, i kaninfôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005, i hestefôr ved kommmisjonsforordning (EF) nr. 186/2007, til bruk i fôr til melkesau og melkegeit ved kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007, i fôr til slaktelam ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 og godkjent til bruk i slaktegrisfôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2008.

Det er nå søkt om godkjenning av preparatet som tilsetningsstoff til bruk i fôr til melkebøffel. EFSA har vurdert preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 og funnet at bruken av det ikke representerer noen fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Dette er også i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer. Det vil ikke være behov for spesielle opplysninger ved markedsføring av produktet. Analysemetode for produktet er akseptert av EFSAs referanselaboratorium. Søknaden tilfredsstiller kravene i forordnnig (EF) 1831/2003 om godkjenning av tilsetningsstoffer, godkjenningen er gitt fram til 8. april 2019 og innehaver er Société Industrielle Lesaffre.

Merknader
Saccharomyces cervisiae NCYC Sc47 er en mikroorganisme som er godkjent til bruk i fôrblandinger til alle grupper produksjonsdyr. Søknaden om å kunne bruke preparatet i fôr til melkebøffel, relateres til at bøffelmelk brukes til produksjon av mosarella-ost. Mikroorgamismen kan bedre dyras fôrutnyttelse. Melkebøffel fôres med kraftfôrblandinger, som andre produksjonsdyr, for å forbedre melkeytelsen.

Det nye bruksområdet for produktet er ikke så aktuelt for praktisk fôring i Norge, men rettsakten er både EØS-relevant og akseptabel. Den sendes på høring sammen med de andre rettsaktene på tilsetnigsstoffområdet. Den medfører en endring i vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Endringen tas inn i tilsetningsstoff-forskriftens vedlegg 2.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2009
Anvendelsesdato i EU
10.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 11-13
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0232
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro