Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014 av 21. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3 (4)-beta-glukanase produsert av Talaromyces versatilis sp. Nov. IMI CC 378536 som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og som endrer forordningene (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 943/2005, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenning Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 290/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 943/2005, (EC) No 1206/2005 and (EC) No 322/2009 (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.06.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av et enzym-preparat brukt som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvendt smågris og slaktegris. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet finnes i fast og flytende form. Tidligere har preparatet vært godkjent til kylling, kalkun, slakte-ender, avvent smågris og slaktegris. Preparatet er ikke produsert av genmodifiserte organismer. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke og at det kan øke dyras ytelse/ tilvekst. EFSA finner også at effekten kan ekstrapoleres til å gjelde alt fjørfe. Det er angitt minimumsdosering for å sikre effekt. Analysemetode er angitt. Det er gitt en overgangsperiode slik at preparat som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. april 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da preparatet allerede finnes på markedet får ikke re-godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet får et utvidet bruksområde, og dette kan forenkle bruken da preparatet nå kan benyttes til alle fjørfearter og til alle livsfaser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir ny godkjenning av et enzympreparat, og utvider samtidig bruksområdet til å gjelde alle fjørfearter. Preparatet er funnet å ha god effekt på dyras ytelse. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2014
Anvendelsesdato i EU
11.04.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2014
Anvendes fra i Norge
29.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro