Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent slaktegris og avlspurker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 292/2014 av 21. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (CBS 126897) som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. (innehaver av godkjenningen ROAL Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 292/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (CBS 126897) as a feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of the authorisation ROAL Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et enzym-preparat brukt som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og avlspurker. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff, i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, og finnes i fast og flytende form. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke, at det kan bedre utnyttelse av fosfor i fôret, fordøyelsen og bein-mineralisering hos kylling og slaktekalkun. EFSA mener dette kan ekstrapoleres til å gjelde for fjørfe av mindre økonomisk betydning. Videre mener EFSA at preparatet kan ha potensiale til å øke bein-mineralisering, tynntarm-fordøyelse, fosfor opptak og ytelse hos eggleggende høner og at dette kan ekstrapoleres til å gjelde for eggleggende fjørfe av økonomisk mindre viktige arter. Hos grisunger, slaktegris og purker finner EFSA at preparatet kan øke fordøyeligheten, fosfor-nivå eller ytelsesparameter. Preparatet er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Det er angitt minimumsdosering for å sikre effekt, det er satt ulikt nivå til de ulike arter. Analysemetode er angitt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. april 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da slike preparater allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det finnes mange tilsvarende preparater på markedet fra før, men dette gir større valgfrihet for industrien/ brukere av slike enzym-preparater.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir godkjenning av enda et enzympreparat som EFSA har funnet å ha effekt på dyras ytelse, fordøyelse og mineralisering av bein. Dette kan være positivt både for dyrehelsen og produksjonen. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2014
Anvendelsesdato i EU
11.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2014
Anvendes fra i Norge
29.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro