Godkjenning av et enzympreparat til fôr til eggleggende høner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin og alfa-amylase som tilsetningsstoff til fôr til eggleggende høner (innehaver av godkjenningen er Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) No 389/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin and alpha-amylase of endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin and alpha-amylase as feed additive for laying hens

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et enzympreparat. Preparatet består av tre enzymer produsert ved hjelp av tre ulike mikroorganismer, som alle er gennmodifiserte. Endo-1,4-betaxylanasen er produsert av Tricoderma reesei ATCC PTA 5588, subtilisin er produsert av Bacillus subtilis ATCC 2107 og alfa-amylasen av Bacillus amyloliqefaciens ATCC 3978. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, ender og slaktekalkun i 10 år ved forordning (EF) nr. 1087/2009. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a10.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Preparatet har potensiale til å forbedre eggproduksjonen hos hønene. Det er satt grense for minste tillatte aktivitet for de ulike enzymene i preparatet, og den er for endo-1,4-beta-xylanase på 300 U/kg fullfôr, for subtilisin 4 000 U/kg og for alfa-amylase på 400 U/kg, der U er måleenhet for enzymaktivitet. Preparatet anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 40 % mais. Det anbefales å benytte sikkerhetsutstyr som støvmaske, vernebriller og hansker ved håndtering av det rene preparatet.

Godkjenningen har varighet til 10. mai 2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddlekjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.¨

Fôrindustrien får et nytt enzympreparat til bruk i verpehønefôr, og siden det også har andre bruksområder, kan det være kostnads- og lagerplassbesparende å ta i bruk slike preparater. Enzympreparatet anbefales brukt i verpehønefôr med innhold av mais på over 40 %. Å bruke mais i så store mengder og dermed å bruke dette preparatet er ikke så aktuelt i Norge.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økomomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2011
Anvendelsesdato i EU
09.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 129-131
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0389
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro