Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/441/EU av 7. juli 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF og erklærer Estland som offisielt fritt for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision of 7 July 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2003/467/EF som listefører medlemstater som er erklært frie for enzootisk bovin leukose (EBL). Estland har levert inn dokumentasjon til Kommisjonen som viser at landet oppfyller kravene i Direktiv 64/432/EF til status som offisielt fritt for EBL, og føyes derfor til listen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men listene legges ut på Mattilsynets hjemmesider.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2014
Anvendelsesdato i EU
29.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 6-7
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0441
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro