Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 840/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av 6-phytase (EC 3.1.3.26) produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fôrtilsetning til alle fuglearter for oppfeting unntatt for slaktekyllinger, -kalkuner og -ender og alle verpefugler unntatt verpehøns (innehaver av godkjenningen er Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) No 840/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, turkeys for fattening and ducks for fattening and all avian species for laying other than laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat, 6-fytase, til å gjelde flere fjørfearter, både slaktedyr og verpere. Tidligere er 6-fytasen godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, slakteender, verpehøner, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. Preparatet er framstilt ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. 6-fytasen er vurdert av European Food Safety Authoity, EFSA, som finner det trygt i bruk. Preparatet har vist effekt ved å øke fordøyeligheten av fosfor i fôret til alle fjørfearter. Det er satt en grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Grensen er 250 FUT/Kg i fôret til slaktefjørfe og 150 FUT/kg til verpere. (FUT er uttrykk for enzymaktivitet). Anbefalt dosering er også angitt. 6-fytasen bør brukes i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Det foreligger analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får enda et preparat å velge blant. Nå kan dette enzymet brukes i fôr til alle fjørfearter, og til alle griser. Det kan føre til en effektivisering og kostnadssparing i industrien, om preparatet tas i bruk med utvidet bruksområde. Hvorvidt industrien ønsker å ta det i bruk, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 35-37
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0840
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro