Godkjenning av en helsepåstand på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/672 av 7. april 2017 om godkjenning av helsepåstnader andre enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/672 of 7 April 2017 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstnader føres opp i fellesskapslisten (også kalt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produsserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

Den godkjente helsepåstanden som denne rettsakten gjelder, omhandler kreatin i forbindelse med styrketrening og forbedring av muskelstyrken hos voksne over 55 år. Påstandens ordlyd er: «Daily creatine consumption can enhance the effect of restistance training on muscle strength in adults over the age of 55». Effekten kan oppnås ved et inntak på 3 g kreatin per dag i forbindelse med styrketrening, når treningen gjennomføres minst tre ganger i uken over flere uker, ved en intensitet på minst 65-75 % av maksimal yteevne. Betingelsene for å kunne bruke påstanden er at forbrukeren blir informert om disse forholdene. Målgruppen for helsepåstanden er voksne personer over 55 år som driver med regelmessig styrketrening.

Den europeiske myndighet for matsikkerhet (EFSA) har konkludert (EFSA Jounal 2016;14(2):440) at det er en sammenheng mellom virkestoffet (kreatin) og påstandens ordlyd.

Den godkjente helsepåstanden vil bli oppført i EU sitt register over godkjente artikkel 13 påstander i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om kratin, såfremt at bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander har bruksbetingelser for helsepåstanden vært diskutert. Det har vært diskusjoner knyttet til definisjon av begrepet «Repetition maxiumum load» som brukes i bruksbetingelsene for psåtanden. Man har kommet frem til at dette defineres som: «Repetition maximum load is the maximum weight or force an individual can exert in a single lift».

Det er ingen horisontaler utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2017
Anvendelsesdato i EU
28.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 107-109
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0672
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro