Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2314 av 7. desember 2015 om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) 2015/2314 of 7 December 2015 authorising a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006) med anmodning om varemerkebeskyttelse etter artikkel 21 i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). I overensstemmelse med artikkel 13(3) i påstandsforordningen føres godkjente helsepåstander opp på fellesskapslisten over godkjente helsepåstander. Helspåstanden får 5 års varemerkebeskyttelse etter at rettsakten trår i kraft 1. januar 2016. Bare bedriften som har søkt om godkjenning av helsepåstanden kan bruke denne på næringsmidler som oppfyller påstandens krav i 5 år. Andre bedrifter kan søke om godkjenning av påstanden med samme ordlyd dersom de kan legge frem tilsvarende vitenskapelig data som nåværende søker har fremlagt.

Helsepåstanden som denne påstanden gjelder omhandler naturlig sikori inulin og påstanden lyder "sikori inulin bidrar til normal tarmfunksjon via hyppigere avføring" (fritt oversatt).

Bruksbetingelsene som er knyttet til helsepåstanden er at forbrukeren skal opplyses om at den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 12 g og at påstanden kun kan brukes på matvarer som tilfører et daglig inntak av 12 g sikori inulin fra en ikke-adskilt blanding av monosakkarider (< 10%), disakkarider, fruktaner av inulintypen og inulin ekstrahert fra sikori med gjennomsnittlig polymeriseringsgrad ≥ 9.

EFSA har vurdert søknaden og funnet at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet.

Helsepåstanden oppføres i listen over godkjente helsepåstander i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Helsepåstanden har fått 5 års varemerkebeskyttelse fra 1. januar 2016. Helsepåstanden kan kun brukes på næringsmidler fra den bedriften som har søkt om godkjenning av helsepåstanden og som oppfyller påstandens krav i 5 år. Når 5 års perioden med beskyttet eiendomsrett er over (1. januar 2021), kan andre bedrifter også bruke påstanden.

Næringsmidler fra bedrift med eiendomsrett skal være merket med at gunstig effekt oppnås ved et daglig inntak på 12 g sikori inulin, og påstanden kan kun brukes på næringsmidler som tilfører et daglig inntak av 12 g sikori inulin fra en ikke-adskilt blanding av monosakkarider, disakkarider, fruktaner av inulintypen og inulin ekstrahert fra sikori.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelser for bruk av helsepåstander sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015 og 4. november 2015 i SCoPAFF. Ingen medlemsstater hadde kommentarer til utkastet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning av medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 4. november 2015.

Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 7. desember 2015 og tråtte i kraft i EU 1. januar 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 448-451
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2016
Anvendes fra i Norge
08.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2314
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro