Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728 av 29. mai 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer som en innovativ teknologi i visse person- og varebiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/728 of 29 May 2020 on the approval of the efficient generator function used in 12 volt motor-generators for use in certain passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2020)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2020/728/EU
Den 20. september 2019 sendte produsenter (se opprinnelig dokument) og leverandøren Valeo Electrification Systems i felleskap en anmoding jf. artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011 om endring av Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 for å utvide godkjennelse av innovativ teknolgi til bruk i visse hybride elkjøretøy med ikke-ekstern oppladning (NOVC-HEV'er), i klasse M1 og personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoff.

Den 20. oktober 2019 sendte produsenter (se opprinnelig dokument) og leverandøren Valeo Electrification Systems i felleskap en anmoding om godkjennelsesom en innovativ teknologii henhold til artikkel 11 i forordningen (EU) 2019/631 av den effektive generatorfunskjonen i 12 volts motorgeneratorer bestemt til bruk i visse lette nyttekjøretøy, i tillegg til visse NOVC-HEV'er og lette nyttekjøretøy som kan kjøres med visse alternative drivstoff.

En 12-volts motorgenerator kan enten fungere som en elektrisk motor som omdanner elektrisk energi til mekansisk energi eller som en generator som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, dvs. på samme måte som en vekselstrømsgenerator. Teknologien som er gjenstand for både forespørsel om endring og applikasjon er derfinert som en effektiv generatorfunksjon i 12 volt motorgeneratorer.

Både forespørselen om endring og søkanden om godkjenning ble behandlet i èn enkelt avgjørelse. Forespørselen og søkanden oppfylte de formelle kravene. Dette i henhold til artikkel 11, i forordning (EU) 2019/631, ledsaget av en verifiseringsrapport utarbeidet av et uavhengig og sertifisert organ.

Den effektive generatorfunkjonen i en 12 volts motorgenerator er allerede ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 godkjent til bruk i personbiler med konvensjonelle forbrenningsmotorer som en innovativ teknologi, som kan redusere CO2 utslipp som bare delvis er dekket av de målingene som er utført som en del av utslippsprøvingen i henhold til NEDC som er fastsatt ved Kommisjons forordning (EF) nr. 692/2008. Av den vurderingen fremgår det at den godkjente miljøinnovajonen under samme betingelser også kan redusere CO2 utslipp for andre kjøretøyklasser. Søkerne har nærmere bestemt demonstrertat den effektive generatorfunksjonen i en 12 volts motorgenerator kan redusere CO2 utslipp i konvensjonelle forbrenningsmotordrevne lette kommersielle kjøretøy på samme måte som for personbiler med samme type drivverk.

Søkerne har demonstrertat prøvemetoden som er fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 for testing av CO2 besvarelse ved å bruke denne effektive generatorfunkjon i 12 volts motorgeneratorer i konvensjonelle forbrenningsmotorer, er egnet for å bestemme slike besparelser ved bruk av teknologien i lette kommersielle kjøretøyer samt for visse NOVC-HEV klasse M1 og N1.

På grunn av den økende andelen av personbiler og lette kommersielle kjøretøyer som kan kjøre på flyende pretroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85 har søkerne bedt om at omfanget av denne beslutningen også nurde omfatte slike kjøretøy og at følgelig noen faktorer i testmeytodikken bør justeres tilsvarende. Gitt den begresende tilgjenelighet av E85 i EU markedet som helhet, er det imidlertid ikke aktuelt å skille dette drivstoffet fra bensin når det gjelder testmetoden. Det er ikke hensiktsmessig å komplettere testmetoden med en ekstra spesfikk "run-in" prosedyre som foreslått i søknanden. Testmetoden fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 , med tillegg til visse drivstoffspesfikke faktorer, anses som passende for å bestemme CO2 besparelsen til den aktuelle innovative teknologien når den er montert på N1 kjøretøy med forbrenningsmotorer, NOVC-HEV kjøretøyer i kategori M1 og N1 samt M1 og N1 kjøretøyer som kan kjøre på visse alternative drivstoff.

Produsenter bør ha muligheten til å søke en typegodkjenningsmyndighet for å sertifisere CO2 besparelser oppnådd ved bruk av nyskapende teknologi hvis vilkårene i beslutningen er oppfylt. For dette formålet skal produsenter sørge for at søkanden om sertifisering er ledsaget av en verifiseringsrapport fra et uavhengig og sertifisert organ som bekrefter at den innovative teknologien oppfyller kravene, og at besparelsen er blitt bestemt i samsvar med testmetoden. For å lette større utbredelse av nyskapende teknoklgi i nye kjøretøyer, bør produsentene også ha muligheten til å søke om sertifisering av CO2 besparelsen til de effektive generatorfunksjonene ved bruk av flere 12 volts generatorer. Hvis dette alternativet skal brukes, bør det sikres at det opprettes en mekanisme som gir insentiver til å utvide bruken av bare motorgeneratorene som har den største virkningsgraden.

Fra 2021 vil produsentene måtte oppfyllle sine spesikke CO2 utslipp som er bestemt i samsvar med WLTP beskrevet i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151. Derfor må CO2 besparelser oppnådd gjennom den innovative teknologien som er sertifisert med henvisning til dette vedtaket bare tas med i beregningen når en produsent beregner gjennomsnittlig spesifikke CO2 utslipp i kalenderåret 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 29. mai 2020 og trådte i kraft i EU 22. juni 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2020
Anvendelsesdato i EU
22.06.2020

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet