Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/63 av 14. desember 2016 om godkjenning av benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2-methoxybenzaldehyd, benzosyre, benzylacetat, benzylbutyrat, benzylformat, benzylpropionat, benzylhexanoat, benzylisobutyrat, benzylisovalerat, hexylsalicylat, benzylfenylacetat, metylbenzoat, etylbenzoat, isopentylbenzoat, pentylsalicylat og isobutylbenzoat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og av veratrumaldehyd og gallussyre som fôrtilsetningsstoff til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/63 of 14 December 2016 concerning the authorisation of benzyl alcohol, 4-isopropylbenzyl alcohol, benzaldehyde, 4-isopropylbenzaldehyde, salicylaldehyde, p-tolualdehyde, 2-methoxybenzaldehyde, benzoic acid, benzyl acetate, benzyl butyrate, benzyl formate, benzyl propionate, benzyl hexanoate, benzyl isobutyrate, benzyl isovalerate, hexyl salicylate, benzyl phenylacetate, methyl benzoate, ethyl benzoate, isopentyl benzoate, pentyl salicylate and isobutyl benzoate as feed additives for all animal a species and of veratraldehyde and gallic acid as feed additives for certain animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2017)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder regodkjenning av en samling av 22 smaksstoffer, som er søkt om regodkjenning til alle dyreslag, foruten veratraldehyde for gris og gallic acid for fisk. Stoffene vurderes til å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Anbefalte grenser varierer mellom dyrearter og stoffer i gruppen. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaktene medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for MAttilsynets tilsynsaktivitet, da preparatene allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matormådet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at prepartenene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro