Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/46 av 14. januar 2015 om godkjenningen av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner til slakt og som avlsdyr (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/46 of 14 January 2015 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening, for turkeys for fattening and for guinea fowl for fattening and breeding (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.01.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder godkjenning av et koksidiostatikum, diclazuril, med handelsnavn Coxiril® som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun, perlehøner og slaktekylling. Stoffet er klassifisert i kategorien "Koksidiostatika og histomonostatika" og i den funksjonelle gruppen "Koksidiostatika". Til alle dyreartene er det angitt et minste tillatte innhold på 0,8 mg/kg fullfôr og et største tillatte innhold på 1,2 mg/kg. Preparatet har ingen tilbakeholdelsesfrist. Det er imidlertid fastsatt MRL-verdier (største tillatt mengde rester av preparatet) i skinn og fett, muskel, lever og nyrer. MRL-verdiene er like for alle tre dyreartene. Det er ikke satt MRL-verdier for egg, og Coxiril® kan derfor ikke brukes til eggleggende perlehøner. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Det har varighet til 4. februar 2025.

EFSA har vurdert søknaden og gitt uttalelse for hver av anvendelsene. De finner at preparatet har ønsket effekt ved minste tillatte mengde, at det er trygt i bruk og ikke skader miljøet. Preparatet er på markedet allerede under et annet handelsnavn. Diclazuril er blant de koksidiostatika som ikke er godkjent i Norge, så Mattilsynet tar saken kun til orientering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Diclazuril er et koksidiostatikum som Norge ikke har godkjent. Rettsakten medfører bare en tilføyelse i feltet for EØS-henvisninger i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Rettsakten høres ikke, men omtales på Mattilsynets nettsider sammen med andre rettsakter som går etter hurtigprosedyren.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Fôrtilsetningsstoffet er ikke tillatt å bruke i Norge, og endringen får derfor ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Stoffet som godkjennes i rettakten er ikke tillatt å benytte i Norge og får derfor ingen praktiske konsekvenser hos oss.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2015
Anvendelsesdato i EU
04.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2015
Anvendes fra i Norge
18.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro