Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013 av 9. juli 2013 om godkjenningen av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og som endrer forordning (EF) nr. 1810/2005

Commission Implementing Regulation (EU) No 651/2013 of 9 July 2013 concerning the authorisation of clinoptilolite of sedimentary origin as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 1810/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Clinoptilolitt er et naturlig leirmineral, som er re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktegris, slaktekylling, slaktekalkun, storfe og laksefisk. Det har videre fått godkjenning som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Clinoptilolitt er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i begge de funksjonelle gruppene Bindemidler og Antiklumpemidler. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert godkjenningssøknadene, og finner stoffet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Clinoptiloitt viser potensial som bindemiddel i pellets og for å forhindre at fôrblandinger klumper seg under framstilling og lagring. Det er satt grense for største tillatte innhold på 10 g/kg fullfôr, til begge anvendelsene. Videre er det angitt analysemetode for stoffet, som skal ha en renhet på over 80% clinoptilolitt.

Det er ikke foretatt endringer i stoffet siden den opprinnelige godkjenningen, og det er derfor gitt en overgangsperiode. Clinoptilolitt og produkter som inneholder det, kan merkes og omsettes etter regelverket som gjaldt før 30. juli 2013 fram til 30. januar 2014. Deretter kan lagervaren, som er produsert i denne perioden, omsettes og brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 30. juli 2023, og er gitt på generelt grunnlag, ikke til en spesiell virksomhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da stoffet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien kan fortsette å bruke clinoptilolitt som før, og med utvidet bruksområde kan det brukes i fôr til alle dyrearter. Det kan være en rasjonalisering, dersom en velger dette preparatet i fôrblandinger til alle dyreartene. I så fall er det både praktisk og kostnadssparende. Om fôrvarevirksomhetene vil velge dette, avhenge av forholdene ved den enkelte virksomheten. Med den overgangsordningen som er gitt, kan også lagervare av stoffet og produkter det inngår i brukes opp, en positiv ressursutnyttelse. Dessuten får fôrvirksomhetene tid til å omstille seg, særlig når det gjelder merking av fôrvarene etter nytt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten åpner for å bruke clinoptilolitt som bindemiddel og antiklumpemiddel i fôr til alle dyrearter. Stoffet er et trygt og naturlig leimineral. Med det utvidede bruksområdet, kan det gi en rasjonaliseringsgevinst for fôrvirksomhetene. Å ha ett preparat til bruk i fôr til alle dyrearter, og både som bindemiddel og antiklumpemiddel, kan være gunstig. Å kunne bruke opp lagervare av preparatet og produkter der det inngår, er også en ressursvennlig anvendelse. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2013
Anvendelsesdato i EU
30.07.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 60-62
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0651
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro