Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsorordning (EU) 2019/1947 av 22. november 2019 om godkjenning av kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1947 of 22 November 2019 concerning the authorisation of cassia gum as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold

Cassiagummi er godkjent som teknologisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for hund og katt, og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i gruppen forbindelser av geleringsmidler. Cassiagummi er et mel laget av frøene fra planter fra sennaslekten. EFSA kunne ikke utelukke at semi-renset cassiagummi er mutagent og dermed ikke trygt for dyrehelse. Det er derfor bare renset cassiagummi som er foreslått godkjent som har et totalinnhold av antrakinon < 0.5mg/kg. Denne kvaliteten av tilsetningsstoffet er også godkjent brukt i mat. EFSA vurderer det rensede preparatet å være trygt for dyrehelse under de gitte forutsetningene for bruk.
Dette betyr at semi-renset cassiagummi må trekkes fra markedet og det er foreslått forslått følgende overgangsperioder; tre måned for tilsetningsstoffet, seks måneder for premikser som inneholder tilsetningsstoffet og tolv måneder for fôrmidler og fôrblandinger som inneholder tilsetningsstoffet eller premiks med tilsetningsstoffet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien, men det vil bli noe økte kostnader for kjæledyrfôrindustrien som i dag benytter semi-renset cassiagummi da den rensede formen er dyrere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.11.2019
Anvendelsesdato i EU
16.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2020
Anvendes fra i Norge
29.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1947
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro