Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1486 av 2. september 2015 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfekategorier, akvariefisk og prydfugler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1486 of 2 September 2015 concerning the authorisation of canthaxanthin as feed additive for certain categories of poultry, ornamental fish and ornamental birds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av canthaxanthin til bruk i fôr til slaktekylling, verpehøner, fjørfearter av mindre økonomisk betydning både til slakt og egglegging, akvariefisk og prydfugler. Preparatet er kjemisk framstilt og er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fargestoffer ii) stoffer som setter farge på husdyrprodukter. Det er satt grenser for største tillatte innhold av preparatet i fôr, og den er differensiert mellom dyreartene. Til slaktefjørfe er den 25 mg/kg fullfôr, til verpere 8 mg/kg og til akvariefisk 100 mg/kg. For prydfugler er største tillatte innhold 8 mg/kg fullfôr til avlsfugler, men 100 mg/kg til alle de andre. I fôrblandinger der det tilsettes astaxanthin eller andre karotenoider samtidig med canhahxanthin, skal det samlede innholdet av disse ikke utgjøre mer enn 80 mg/kg fullfôr til fjørfe. Videre er det satt MRL-verdier (grense for største tillatte innhold av preparatet i mat) for fjørfelever på 15 mg/kg våtvekt, for skinn og fett 2,5 mg/kg og for eggeplomme 30 mg/kg. Preparatet kan brukes i fullfôr som gis via vann (til akvariefisk). Re-godkjenningen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk og at det har evne til å gi farge til eggeplomme, fjørfeskinn og fett, forbedre fjørfargen hos prydfugler og pigmentet i skinnet hos akvariefisk.

Siden preparatet ikke er endret siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsperiode. Da kan lagervare av preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert etter tidligere regelverk på visse betingelser brukes opp. Perioden er 6 mnd. for preparatet og premiks, 12 mnd. for fôrmidler og fôrblandinger til fjørfe og 24 mnd. for fôr til de andre dyreartene.

Rettsakten er diskutert og votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer og er nå vedtatt av Kommisjonen. Godkjenningen har varighet til 23. september 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan bruke preparatet på samme måte som før, og med overgangsordningen som er gitt, kan også lagervare brukes opp på visse betingelser. Det er god ressursutnyttelse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen medfører at preparatet kan brukes som før, og at lagervare etter tidligere godkjenning på visse betingleser kan brukes opp. Det er god ressursutnyttelse. Det er satt grenseverdier for størsteinnhold i fôr, og en unngår dermed at fjørfeprodukter kan få uønsket farge. MRL-verdiene er en forsikring om at preparatet, brukt i tråd med godkjenningen, ikke får uheldige konsekvenser for forbrukerne.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.09.2015
Anvendelsesdato i EU
23.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 130-133
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2016
Anvendes fra i Norge
22.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1486
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro