Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 av 20. april 2022 om godkjenning av ekstrakt av bitterappelsin som tilsetjingsstoff i fôr til visse dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/652 of 20 April 2022 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Retsakten gjelder re-godkjenning av et ekstrakt fra pomerans (Citrus x aurantium L.) som aromastoff i fôr til visse dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. Tilsetningsstoffet inneholder stoffet furocoumarin som kan være toksisk, men dette tilsetningsstoffet er ikke forventet å øke eksponeringen av fuocoumarin for dyr som normalt får fôrmidler av sitrus i fôret. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kan ikke konkludere om det er trygt for hund, katt eller akvariefisk som er dyr som normalt ikke er eksponert for sitrusprodukter i fôret. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for folkehelse og miljø. Pomerans er et kjent aromastoff i mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt. EFSA vurderer også tilsetningsstoffet å være trygt med gitt størsteinnhold for ulike dyrekategorier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2022
Anvendelsesdato i EU
11.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0652
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro