Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/723 av 5. mai 2015 om godkjenningen av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/723 of 5 May 2015 concerning the authorisation of biotin as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av biotin og biotinpreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese, er i fast form og skal ha en renhet på > 97%. Biotin-preparatene kan tilsettes både fôr og drikkevann, og det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold eller foreslått andre restriksjoner på bruken. Siden det ikke er foretatt endringer i preparatet etter den tidligere godkjenningen ble gitt, er det foreslått en overgangsperiode der preparater og premiks og fôrblandinger der de inngår, produsert etter tidligere godkjenning, kan brukes opp. Det er satt visse betingelser for overgangsperiodens varighet.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen av preparatene har varighet til 26. mai 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Den foreslåtte overgangsperioden, der restlager etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp, er en ressursvennlig og god løsning for alle. Biotin-preparater kan også tilsettes drikkevann, og da er de bonden som tildeler dem. Det er ikke satt grenseverdier for tilsetning, men en bør være oppmerksom på at tilsetining både i fôr og drikkevann ikke er skadelig, men en ressurssløsing.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenning, og rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for bruk i fôr, da det ikke er gjort materielle endringer i den opprinnelige godkjenningen. Bruk i drikkevann til landdyr er tillatt nå, og den som fôrer dyra må være oppmerksom på om fôret inneholder biotin når en doserer preparatet i drikkevannet. Overforbruk er ikke skadelig, men sløsing med ressurser.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.05.2015
Anvendelsesdato i EU
26.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro