Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF av 29. november 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg IA

Commission Directive 2007/70/EC of 29 November 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex IA thereto.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet:
Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og miljø.

På bakgrunn bakgrunn av dokumentasjon om stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Disse listene finnes i vedleggene til forordning (EF) nr. 2032/2003 som også gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidprodukter i forhold til dokumentasjonskrav, tidsfrister, godkjenning av data, evaluering, samarbeid osv. Listene ble oppdatert i forordning (EF) nr. 1048/2005 som også formaliserte muligheten for å søke tidsbegrenset unntak for essensiell bruk av stoffer som skulle vært tatt ut av markedet 1. september 2006, og fordelte stoffer på rapportørland for resten av vurderingsprogrammet. Det er besluttet at stoffer som inngår i rottemidler og treimpregneringsmidler skal vurderes først. Frist for fullstendig søknad for disse stoffene var senest 28. mars 2004. Etter endt vurdering skal det fattes beslutning om hvorvidt det aktive stoffet skal godkjennes for bruk i gitte typer biocidprodukter, og stoffet inkluderes ev i Annex I til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

Vurderingen av det aktive stoffet karbondioksid (som inngår i rottemidler) er gjennomført av Frankrike som ansvarlig rapportør for dette stoffet. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF opptas stoffet karbondioksid som aktivt stoff i Annex IA til direktiv 98/8/EF. Karbondioksid er dermed godkjent for bruk i rottemidler. Bestemmelser i direktiv 2007/70/EF sier også at medlemsstatene skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk inne 31. oktober 2008 og rapportere dette til Kommisjonen. De nye bestemmelsene gjelder fra 1. november 2009. Karbondioksid kan kun benyttes i gassbeholdere som er klare til bruk og som fungerer sammen med en felle.

Merknader:
Direktiv 2007/70/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Norge deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ble ansett som relevant og akseptabel.

Status:
Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF ble vedtatt 29. november 2007 og innlemmet i EØS-avtalen 25.04.2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2007
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2008
Anvendelsesdato i EU
01.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 113-115
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro