Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som et tilsetningsstoff i fôr til purker (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2276 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for sows (holder of the authorisation Kemin Europa N.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av levende sporer fra en stamme av bakterien Bacillus subtilis i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Tilsetningsstoffet er fra før godkjent for div. fjørfearter (forordningene (EU) Nr. 107/2010, 885/2011, 787/2013, 2015/1020) og grisearter (forordning (EU) nr. 306/2013). Det er nå søkt godkjent til purker. Stoffet har sin effekt på tilvekst hos smågris, når purkene får preparatet i fôret fra 3 uker før fødsel til avvenning (gjengitt i vedlegget). Det er også gitt minsteinnhold. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
29.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2276
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro