Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff til fôr til eggleggende høner, kalkuner, mindre udbredte fuglearter og andre prydfugler og fuglevilt (innehaver af godkjenningen er Calpis Co. Ltd. Japan, representeret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

Commission Regulation (EU) No 184/2011 of 25 February 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys, minor avian species and other ornamental and game birds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere godkjent for 10 år som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og avvent smågris. Det er søkt om å utvide bruksområdet til å omfatte fôr til livkylling, kalkun og andre fjørfearter av mindre økonomisk betyding. Mikroorganismepreparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1820.

European Food Safety Authoity (EFSA) har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har også ønsket effekt ved å kunne øke tilveksten hos de nevnte fjørfeartene. Det er angitt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr på hhv 5x108 og3x108 KDE/kg til livkylling og til alle de andre fjørfeartene (KDE = kolonidannende enheter). Preparatet er godkjent for bruk i fôrblandinger som er tilsatt koksidiostatika.

Godkjenningen av Bacillus subtilis C-3102 (DSM) 15544 er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 18. mars 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Preparatet er godkjent til bruk i fôrblandinger som er tilsatt alle de koksidiostatika Norge har tillatt, dvs. maduramycin ammonium, salinomycin natrium, lasalocid A natrium, monensin natrium og narasin. Det er også godkjent til bruk i fôrblandinger tilsatt visse koksidiostatika som bare er godkjent i EU. Forordningen medfører at enda et tarmstabiliserende preparat kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge kan godkjenningen av preparatet ha en viss betyding for produksjon av kalkunfôr. Nå kan fôrindustrien benytte samme fôrtilsetningsstoff i fôrblandinger til flere fjørfearter. Antall fôrtilsetningsstoffer med samme funksjon kan reduseres, og det kan medføre færre produkter, mer effektivt lagerhold og derfor ha en viss økonomisk betydning for industrien. Hvorvidt fôrindustrien ønsker å ta preparatet i bruk avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enekelte fôrvirksomheten. For Mattilsynets tilsynsaktivitet vil ikke rettsakten ha noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2011
Anvendelsesdato i EU
14.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 100-102
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0184
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro