Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som et fôrtilsetningsstoff til alle eggleggende høner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) og som endrer forordningene (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 om innehaver av godkjenningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/897 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) as a feed additive for laying hens and ornamental fish (holder of authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) and amending Regulations (EC) No 1444/2006, (EU) No 333/2010 and (EU) No 184/2011 as regards the holder of the authorisation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et mikroorganismepreparat er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, kalkun, smågris, mindre fjørfearter og prydfugler. Det består av levedyktige sporer av bakterien og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Nå er det søkt om å utvide godkjenningen til også omfatte alle eggleggende høner og akvariefisk. Det er satt grense for minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt, og det skilles mellom fjørfe og fisk. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner det helt forsvarlig å utvide godkjenningen. Samtidig er det søkt om å endre navn på innehaver av godkjenningen, da produksjonsrettighetene til preparatet er overført til et nytt firma, Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Det medfører at navnet på innehaver endres i de rettsaktene der preparatet tidligere er godkjent til ulike formål. Dette er en ren formalitet.

Forslaget er diskutert i den faste komite for planter dyr, mat og fôr (PAFF), seksjon fôrvarer. Det var få kommentarer til den der, og det ble votert i aprilmøtet. Godkjenningen er nylig fastsatt som en forordning i EU, og for preparatet har den varighet til 29. juni 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. En utvidet godkjenning vil neppe få konsekvenser for norsk fôrindustri, da det ikke produseres fôr til de nye bruksområdene i Norge i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakfen som EØS-relevant og akseptabel.

En utvidelse av godkjenningen av et preparat til å gjelde bruk i fôr til dyrearter uten økonomisk betydning, gjør det enklere for industrien som produsere fôr til dem. Lagehold av ulike preparater kan reduseres og kostnader spares. Endringen av godkjenningsinnehaver er bare en formalitet.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert over i PAFF-seksjon fôrvarer i april. Det var enstemmighet om å godkjenne det framlagte forslaget.Fastsettelse som rettsakt i EU er foretatt nylig, og den trer i kraft der tidlig i juli. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, da den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 26-29
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0897
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro