Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) No 333/2010 og (EU) 184/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312, (EU) 2018/1081, (EU) 2016/897 og (EU) 2019/893 om godkjenningene av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Regulations (EU) No 333/2010 and (EU) 184/2011, and Implementing Regulations (EU) 2017/2312, (EU) 2018/1081, (EU) 2016/897 and (EU) 2019/893 concerning the authorisations of the preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringen av minsteinnhold av Bacillus subttilis C-3102 (DSM 15544) fra 5x108 CFU/kg fôr til 3x108 CFU/kg fôr. Tilsetningsstoffet er fra før godkjent i kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer i den funksjonsgruppen tarmflorastabilisatorer for oppfôringskylling (forordning (EU) nr. 2019/893). EFSA vurderer at preparatet fortsatt har effekt med redusert minsteinnhold. Representant i EU for godkjenningen er også endret fra Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office til Pen & Tec Consulting S.L.U. i en rekke forordninger

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet