Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2012 av 2. februar 2012 om godkjenning av Bacillus subtilis (CBS 117162) som tilsettingsstoff i fôrvarer for avvendte smågrisar og for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Krka d.d.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2012 of 2 February 2012 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (CBS 117162) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation Krka d.d.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (CBS 117162) som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris inntil 35 kg levendevekt og til slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1824. Mikroorganismen er ikke genmodifisert, og preparatet er ikke godkjent tidligere.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk. Det har potensial til å øke tilveksten hos griser. Godkjenningen setter krav til minste tillatte mengde av preparatet på 2x109KDE (kolonidannende enheter)/kg fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatet er angitt i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt fram til 23. februar 2022. Den er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Fôrindustrien får enda flere preparater med samme formål å velge blant. Da dette preparatet kan brukes både i smågrisfôr og slaktegrisfôr, kan det medføre en effektiviseringsgevinst. Hvorvidt fôrindustrien ønsker å ta i bruk preparatet, vil avhenge av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2012
Anvendelsesdato i EU
23.02.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 8-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro