Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/166 av 5. februar 2020 om fornya godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, slakteender, avvande smågrisar, slaktesvin og purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehavar av godkjenninga: Danisco (UK) Ltd, som opptrer under namnet Danisco Animal Nutrition, og som er representert ved Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/166 of 5 February 2020 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species and all porcine species and repealing Regulation (EC) No 379/2009 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for alle fugler og svinarter. Tilsetningsstoffet var tidligere godkjent for noen fugler og svinarter. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0166
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro