Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/113 av 16. januar 2023 om tillatelse til å bringe 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/113 of 16 January 2023 authorising the placing on the market of 3′-Sialyllactose sodium salt produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner 3-sialyllaktose produsert ved mikrobiell fermentering ved bruk av den genetisk modifiserte stammen BL21 (DE3) av Escherichia coli som ny mat, i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, melkebaserte drikker og lignende produkter til småbarn, barnemat, medisinske næringsmidler til sped- og småbarn, næringsmidler til medisinske formål til personer over 3 år, og i kosttilskudd til den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i en risikovurdering, vedtatt 29. april 2022, med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksvilkår.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren frem til 6. februar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår og krav til lovbestemt betegnelse. Det gis krav om at kosttilskudd må merkes med at de ikke skal brukes av barn under 3 år, og at de ikke skal brukes ved samtidig konsum av andre næringsmidler med 3-sialyllaktose. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2023
Anvendelsesdato i EU
06.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet