Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1278 of 14 July 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 11

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Forordning (EU) 2017/1278 godkjenner 2-metylisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11. Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Videre skal tas særlig hensyn til industrielle og profesjonelle brukere.

Det skal tas særlig hensyn til overflatevann og jord i forhold til produkter som benyttes i store og små åpne resirkulasjonskjøleanlegg med direkte utslipp til overflatevann.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning med følgende betingelse:

Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder 2-metylisotiazol-3(2H)-on skal sikre at merkingen på det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. juli og publisert i OJ 15. juli 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 533-535
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2017
Anvendes fra i Norge
21.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1278
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro