Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007 av 19. desember 2007 om permanent godkjenning av visse tilsettingsstoffer i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1520/2007 of 19 December 2007 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder produkter som behandles i henhold til forordning (EF) nr.1831/2003 art. 25 om overgangsordninger for stoffer som tidligere var midlertidig godkjente i henhold til direktiv 70/524/EØF. Produktene dette gjelder er godkjenning av E 1710 Biosprint til melkeku, E1707 Oralin for bruk til slaktekalkun og hund, E1710 Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529 for bruk til verpehøns og E1606 Hostazyme C for bruk til avvendt smågris.

Disse stoffene blir nå godkjent uten noen form for begrensning i tid. Det skal likevel bemerkes at alle stoffer som tidligere har vært godkjente i henhold til direktiv 70/524 skal revurderes innen 2010. Ingen av produktene er vurdert av EFSA, slik at godkjenningen på det nåværende tidspunkt er basert på uttalelser fra nasjonale eksperter i medlemslandene.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen gjøres i vedlegg I i forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Saken vil bli forelagt
bransjen i forbindelse med høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet e og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2007
Anvendelsesdato i EU
09.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 9-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2009
Anvendes fra i Norge
09.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro