Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 av 30. juli 2014 om kravene til informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i mat

Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014 on the requirements for the provision of information to consumers on the absence or reduced presence of gluten in food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.20154)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med revisjon av regelverket om næringsmidler til særskilte grupper oppheves forordning (EF) nr. 41/2009 (glutenforordningen) ved Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med virkning fra 20. juli 2016. I glutenforordningen gis det regler for merking av matvarer med opplysning om reduksjon eller fravær av gluten. Etter 20. juli 2016 vil det fortsatt være behov for å kreve merking når det gjelder innhold av gluten i matvarer. I Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen) artikkel 36 nr. 3 er det tilføyd et nytt punkt d) som gir Europakommisjonen myndighet til å fastsette bestemmelser om merking med fravær eller redusert innhold av gluten i matvarer. Denne hjemmelen i matinformasjonsforordningen artikkel 36 nr. 3 punkt d) er gitt ved forordning (EU) nr. 1155/2013. Den nye gjennomføringsforordningen (EU) nr. 828/2014 (nye glutenforordningen) er innholdsmessig lik den nåværende glutenforordningen (forordning (EF) nr. 41/2009).

Den nye glutenforordningen gir bestemmelser om merking av næringsmidler som er egnet til personer med glutenintoleranse. Bestemmelsene gjelder næringsmidler som inneholder ingredienser av hvete (alle Triticum arter), rug, bygg, havre eller krysninger av disse og som er spesielt behandlet for å redusere gluteninnholdet.

Påstanden "glutenfri" kan benyttes dersom næringsmidlet som selges til den endelige forbrukeren, har et gluteninnhold som ikke overstiger 20 mg/kg. Påstanden "meget lavt gluteninnhold" kan benyttes dersom innholdet av gluten i næringsmidlet som selges til den endelige forbrukeren, ikke overstiger 100 mg/kg. Den nye glutenforordningen setter også krav til bruk av havre i matvarer som merkes med "glutenfri" eller med et "meget lavt gluteninnhold". Havren skal være spesielt fremstilt, tilberedt og/eller forarbeidet med henblikk på å unngå forurensing med hvete, rug, bygg eller kryssende sorter. Gluteninnholdet i havre skal ikke overstige 20 mg/kg.

Den nye glutenforordningen gir også mulighet for at produkter med fravær eller redusert forekomst av gluten, kan merkes med "egnet for personer med glutenintoleranse" eller "egnet til cøliakere". For næringsmidler som er spesielt fremstilt, tilberedt og/eller forarbeidet med henblikk på å redusere gluteninnholdet i en eller flere ingredienser som inneholder gluten eller hvis produktet erstatter ingredienser som inneholder gluten med andre ingredienser som er naturlig frie for gluten, kan merkingen "fremstilt spesielt til personer med glutenintoleranse" eller "fremstilt spesielt til cøliakere" brukes.

Merking av fravær eller redusert forekomst av gluten i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er ikke tillatt i henhold til direktiv 2006/141/EF, da det ikke er tillatt å bruke ingredienser som innholder gluten i disse produktgruppene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve endring i forskriften som gjennomfører matinformasjonsforordningen. Matinformasjonsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Merkekravene til fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer er ikke endret. Disse er i tråd med nåværende regelverk for gluten (forordning (EF) nr. 41/2009). Det er ingen endringer i de angitte nivåene for "glutenfri" eller "meget lavt gluteninnhold" i gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014. Det er en teknisk overføring av merkebestemmelsene for gluten som et ledd i revisjonsarbeidet for næringsmidler til særskilte grupper.

Forbrukerne
Den nye glutenforordningen sikrer at forbrukerne ikke blir villedet med hensyn til fravær eller redusert innhold av gluten i matvarer. Det er ingen endring i nivåene som kreves for at næringsmidlene kan merkes "glutenfri" eller "meget lavt gluteninnhold". Forbrukerne skal ikke forholde seg til endringer. Merkereglene for gluten gjør at forbrukene med glutenintoleranse/cøliaki blir opplyst om hvilke produkter som er rettet mot dem.

Mattilsynet
Tilsyn av produktgruppen inngår i det ordinære tilsynet. Det er i dag meldeplikt for glutenprodukter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dagens regelverk for glutenfrieprodukter setter krev til meldeplikt i henhold til § 9 i forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessig behov. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 setter ingen krav til meldeplikt. På arbeidsgruppemøtet i EU den 15. november 2013 var det flertall blant medlemsstatene for å videreføre meldeplikten for glutenfrie næringsmidler. Europakommisjonen har uttalt at det fortsatt vil være mulighet for nasjonal meldplikt for glutenfrie næringsmidler ved å videreføre den nåværende meldeplikten i de nasjonale forskriftene.

Status
Europakommisjonens utkast til gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 var til votering i SCFCAH 13. juni 2014 og ble støttet av et kvalifisert flertall. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 30. juli 2014 og publisert i Official Journal den 31. juli 2014 og trådte i kraft i EU 20 dager etter (19. august 2014). Innholdet i rettsakten gjelder fra 20. juli 2016.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2014
Anvendelsesdato i EU
20.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 223-226
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.03.2015
Anvendes fra i Norge
10.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0828
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro