Gjødselforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 223/2012 av 14. mars 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med hensyn på tilpasning av vedlegg I og IV til teknisk utvikling

Commission Regulation (EU) No 223/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer reglene for mikronæringsstoffgjødsel, nitrifikasjonshemmere, ureasehemmere og merking av disse, samt at den innfører henvisning til EN-standarder for flere analysemetoder.

Gjødsel i suspensjoner innebærer ofte mindre helserisiko for brukeren enn gjødsel i fint pulver. Derfor inneholder forordningen en endring som tillater omsetting av mikornæringstoffet mangan i suspensjoner. I tillegg blir det en utvidelse for bor- og kobbergjødselsuspensjoner.

Det har vært behov for å gjøre endringer i typebetegnelser for at kompleksdannere skal kunne brukes i mikronæringsstoffgødsel. I tillegg føres Ligninsulfonsyresalt opp på listen over godkjente kompleksdannere. Det blir ikke tillat med flere kompleksdannere i hver oppløsning.

Merkebestemmelsene blir tilpasset endringen for mikronæringsstoffgjødsel. Det blir også andre endringer i merkebestemmelsene. Dette fordi en tidligere endring medførte at det ikke var samsvar mellom typebetegnelser og merkeregler for blandinger av mikronæringsstoffgjødsel.

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre er en organisk kjelatdanner for mikronæringsstoff. Denne brukes i gjødsel til behandling av jernmangel i frukttrær. Endringen er gitt med en overgangsperiode, siden EN-standarden med beskrivelse av analysemetoder for denne gjødseltypen ikke var ferdig da forordningen ble vedtatt.

Dicyandiamid/1,2,4 triazol og 1,2,4 triazol/3-methylpyrazol tillates brukt som nitrifikasjonshemmere. Disse tilsettes gjødsel som inneholder nitrogen i form av urea eller ammonium. Stoffene forlenger perioden nitrogen er tilgjengelig for plantene i jorden, reduserer utvaskingen og reduserer utslippet av nitrogenoksider til luften.

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid tillates som ureasehemmer. Denne brukes i gjødsel med urea for å gjøre nitrogenet mer tilgjengelig for plantene og for å minske tapet av ammoniakk til luften.

Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen har utviklet standarder for flere analysemetoder, og der det nå har kommet nye standarder er det satt inn referanser til dem. I tillegg tydeliggjøres det om metodene er validert ved ringtest eller ikke.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krev endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Det har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser verken for private eller myndigheter i Norge.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partene det angår. Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 14. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.03.2012
Anvendelsesdato i EU
04.04.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 181-192
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0223
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro