Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/778 of 2 February 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex-post contributions may be partially or entirely deferred, and on the criteria for the determination of the activities, services and operations with regard to critical functions, and for the determination of the business lines and associated services with regard to core business lines

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2019)

Sammendrag av innhold
Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til BRRD (om krisehåndtering i banker og verdipapirofretak) om:
- under hvilke forhold og på hvilke betingelser betaling av ekstraordinære ex post bidrag helt eller delvis kan utsettes ihht artikkel 104, punkt 3 i direktiv 2014/59/EU (BRRD)
- kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner og sentrale forretningsområder

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, blir den gjennomført i norsk forskrift ved henvisning til EU-forordningen (inkorporasjon)..

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforodningen har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen av EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.01.2020
Anvendes fra i Norge
23.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0778
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro