Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1103/2013 av 6. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til anerkjennelse av likeverdighet for sikkerhetsstandarder i tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 1103/2013 of 6 November 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards recognising the equivalence of security standards of third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.03.2014)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010.

I forordning 185/2010 kapittel 3, 4 og 5 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B og 5-A i forordning 185/2010 omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, og innsjekket bagasje.

Kommisjonen har funnet at Vagar lufthavn på Færøyene og Kangerlussuaq lufthavn på Grønland oppfyller kravene i kommisjonsforordning 272/2009 del E, som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Gjennomføringsforordning 1103/2013 endrer dermed forordning 185/2010 slik at tillegg 3-B, 4-B og 5-A omfatter Vagar lufthavn på Færøyene og Kangerlussuaq lufthavn på Grønland. Dette medfører at det blir en forenkling av sikkerhetsstiltak på flyginger fra disse lufthavnene.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Stavanger lufthavn Sola og Bergen lufthavn Flesland har direkteflygninger til Vagar lufthavn på Færøyene. Lufthavnene har ikke behandlet flygingene fra Vagar lufthavn som om det var flyging fra tredjeland, men har ansett disse som om at Færøyene var en del av EU. Gjennomføringsforordningen vil derfor ikke føre til en realitetsforskjell i behandlingen av flygingene fra Færøyene. Det foreligger ingen direkteflyginger fra Grønland til Norge. Gjennomføringsforordningen vil derfor ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for norske lufthavner eller myndigheter.

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning 185/2010 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Gjennomføringsforordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Gjennomføringsforordningen har ikke vært på høring.

Vurdering
Forslag til nytt regelverk utfyller forordning 185/2010 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Regelverket ansees som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-Kommisjonen 6. november 2013 og trådte i kraft i EU dagen etter publisering i Den europeiske unions tidende.

Saken har vært behandlet i Aviation Security Committee (komitologikomite og ekspertgruppe opprettet av EU-Kommisjonen), hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 344-345
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2014
Anvendes fra i Norge
22.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro