Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 som endrer forordning (EU) 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet så langt det gjelder luftfrakt og -post

Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
På bakgrunn av konkrete hendelser med flyfrakt fra Jemen i oktober 2010 har EU-kommisjoenen vedtatt en ny endringsforordning og en ny endringsbeslutning: Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet samt kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774 for så vidt gjelder frakt og post. I nevnte endringsforordning og -beslutning er det fastsatt nærmere bestemmelser om risikofrakt og -post fra tredjeland ("high risk cargo and mail"), samt krav til luftfartsselskaper som flyr frakt og/eller post fra tredjeland.

Det vil ikke bli gjort rede for det nærmere innholdet i kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU, da vedlegget til beslutningen inneholder detaljerte gjennomføringsbestemmelser som er hemmelige.

Forordningen og beslutningen gjelder håndtering av frakt og post fra tredjeland til EU/EØS-området. Regelverket innebærer at frakten kan deles i tre forskjellige kategorier, avhengig av sikkerhetsnivået i det landet frakten kommer fra:

• Frakt som kommer direkte fra et tredjeland som ansees å ha tilsvarende sikkerhetsnivå som EU/EØS-området. Denne frakten trenger ikke å underkastes ytterligere sikkerhetstiltak. De landene som har godkjent sikkerhetsnivå er angitt i regelverket.

• Frakt fra et tredjeland som ikke har godkjent sikkerhetsnivå. Luftfartsselskapet som opererer fra disse landene må ha såkalt ACC3-status. (ACC3 står for Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport). For å få ACC3-status må luftfartsselskapet oppfylle visse vilkår som er angitt i regelverket. Myndighetene i hvert EU/EØS-land mottar jevnlig oversikt over hvilke selskaper som har ACC3-status. Dersom et selskap ikke har ACC3-status, men likevel transporterer frakt fra land som krever slik status, er dette å anse som avvik. Luftfartstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at luftfartsselskapene etterlever kravene.

• Frakt fra et tredjeland som ansees som et høyrisikoland. Frakten fra disse landene må transporteres med selskap som har ACC3-status. I tillegg skal selskapene sikre at frakten underkastes særskilt sikkerhetskontroll i det aktuelle tredjelandet før den lastes ombord i flyet. Securitystatus "SHR" (secure for passenger, all-cargo and all-mail aircraft in accordance with high risk requirements) benyttes på denne type frakt. De landene som har status som høyrisikoland er angitt i regelverket.

Regelverket inneholder to tidsfaser for ACC3:

• Fase 1 gjelder fra 1. februar 2012 til 30. juni 2014 og innebærer at flyselskap som flyr frakt og/eller post inn til EU/EØS fra tredjeland som ikke står på listen over de landene som har godkjent sikkerhetsnivå, blir utpekt som såkalt ACC3-selskap ("Air Cargo og Mail Carrier operating in to the Union from a Third Country Airport"). ACC3-status gis på nærmere vilkår av vedkommende myndighet, for Norge er dette Luftfartstilsynet. For å få ACC3-status må flyselskapet blant annet avgi en erklæring ("Declaration of Committments") og forsikre at sikkerhetsprogrammet deres dekker spesielle krav som er nedfelt i vedlegg 6-G i forordningen. ACC3 skal beskrive detaljene for sikkerhetskontroll gjennomført av fraktleverandører, kjente avsendere og registrerte avsendere som leverer forsendelser til selskapet.
• Fase 2 gjelder fra 1. juli 2014 og fra dette tidspunktet skal ACC3 i tillegg til ovennevnte sikre at fraktleverandører og kjente avsendere i tredjeland er blitt godkjent av en uavhengig kontrollant ("independent validator").

Merknader

Administrative og økonomiske konsekvenser
Regelverket innebærer konsekvenser primært for følgende aktører:

• For å fly frakt og post til EU/EØS fra lufthavner i enkelte tredjeland må vedkommende luftfartsselskap ha ACC3-status. Luftfartsselskaper som er godkjent ACC3 forplikter seg til å oppdatere securityprogrammet sitt, gjennomføre sikkerhetstiltak for å sikre at kravene i regelverket er oppfylt for post og frakt som skal inn til EU/EØS.
• Luftfartstilsynet får utvidede oppgaver ved at ACC3-luftfartsselskaper må følges opp, herunder adgangskontroll og virksomhetstilsyn. Omfanget anslås til 15 dagsverk.
• Lufthavnene i Norge mottar begrenset volum av frakt og post fra tredjeland. Luftfartsselskaper som har fått sin AOC eller har hovedtyngden av sine flyginger i andre EU/EØS-land, vil bli fulgt opp av vedkommende lands myndighet (adgangskontroll).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært på høring. Toll- og avgiftsdirektoratet har bemerket at gjennomføringen av EU-regelverket vil innebære en utfylling, men også en overlapping, av det EU-regelverket som tollmyndighetene har implementert knyttet til sikkerhet i vareførselen. I denne sammenheng er det viktig at aktørene er klar over at de har forpliktelser overfor både toll- og luftfartsmyndigheter, og rapporteringsplikten blant annet må oppfylles overfor begge.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2011 og kommisjonsbeslutning 2011/5862/EU ble vedtatt i EU henholdsvis 25. august 2011 og 17. august 2011. Regelverket ble gjort gjeldende i EU fra 1. februar 2012. For Norge som EØS-land, må regelverket tas inn i EØS-avtalen før det kan gjennomføres i norsk rett. Det vil bli gjort ved endring av forskrift 1. mars 2011 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Forøvrig er det tatt inn en forutsetning i regelverket om at EU-kommisjonen skal vurdere konsekvensene og gjennomførbarheten av regelverket innen 31. desember 2012, og eventuelt foreslå endringer i regelverket innen 1. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2011
Anvendelsesdato i EU
01.02.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 385-391
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2013
Anvendes fra i Norge
14.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0859
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro