Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over varehandelen med tredjeland når det gjelder dekning av handelen, definisjon av dataene, utarbeiding av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og faktureringsvaluta, samt særlige varer eller varebevegelser

Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med forordning (EF) nr. 471/2009 opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over varehandelen med tredjelande.

(2) Det er nødvendigt at tilpasse udenrigshandelsstatistikkernes dækning efter de særlige toldprocedurer for at undgå dobbelttælling af handelsstrømme samt at præcisere, hvilke varer eller varebevægelser der af metodologiske grunde ikke indgår i udenrigshandelsstatistikken.

(3) Med henblik på en harmoniseret udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikkerne bør de data, der udledes af registreringer af indførsel og udførsel, herunder de koder, der skal anvendes, præciseres.

(4) Der bør af metodologiske grunde fastsættes bestemmelser for særlige varer eller varebevægelser.

(5) For at sikre en harmoniseret udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og aggregerede handelsstatistikker efter faktureringsvaluta bør der fastlægges en metodologi for udarbejdelsen af disse statistikker.

(6) Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes indberetning af data til Kommissionen (Eurostat) og om revision af statistikker for at sikre, at der opnås sammenlignelige og præcise tal.

(7) Koderne for transaktionens art bør ændres, så det bliver muligt at angive varer, der har været omfattet af lønarbejde, og som vender tilbage til det oprindelige udførselsland.

(8) Der bør indføres bestemmelser, som sikrer, at der leveres statistiske data, hvis yderligere forenklinger af toldformaliteterne og –kontrollen medfører, at der ikke foreligger tolddata, særlig forenklinger i henhold til artikel 116 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks).

(9) Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken bør ophæves.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 11-21
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro