Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1030/2013 av 24. oktober 2013 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2013 of 24 October 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon, merking og kontroll. I forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95.11 er det fastsatt en overgangsordning for nasjonalt anerkjent regelverk for økologisk akvakulturproduksjon fram til 1. juli 2013. Nasjonale myndigheter kan anerkjenne økologiske akvakulturvirksomheter etter nasjonalt regelverk som var etablert før 1. januar 2009. Rettsakten gjennomfører en forlenging av tidspunktet for nasjonalt anerkjent regelverk fra 1. juli 2013 til 1. januar 2015.

Bakgrunnen for endringen i rettsakten er for å sikre tilstrekkelig tid til pågående vurdering av endringer i regler om økologisk akvakulturproduksjon, og for å forebygge forstyrrelse i handelen med økologiske akvakulturprodukter. Flere medlemsland har sendt inn forslag til revidering av regelverket, med bakgrunn i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 710/2009 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedrørende akvakultur regelverk. Disse forespørslene er samlet i et mandat for vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon under EU kommisjonen (EGTOP). Det påpekes i tillegg i rettsakten at økologisk akvakulturproduksjon er et nytt område, som er karakterisert av mangfold og kompleksitet, og at det derfor er behov med en lengre overgangsperiode.

Rettsakten er gjeldende fra 1. juli 2013 i EU.

Merknader
Den nye rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1030/2013 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Rettsakten er en fordel for økologisk akvakultur produksjon i Norge, siden vi ikke har gjennomført felles EU-regelverk for akvakultur ennå. En utvidet overgangsperiode for nasjonalt anerkjent regelverk vil lette kommunikasjonen med øvrige land ved eksport.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro