Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 1999/9/EF av 26. februar 1999 om endring av direktiv 97/17/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner til husholdningsbruk

Commission Directive 1999/9/EC of 26 February 1999 amending Directive 97/17/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivet, dansk utgave)

Kommissionens direktiv 97/17/EF indeholder gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner;

udarbejdelsen og vedtagelsen af målemetoder (EN 50242) er blevet forsinket; da der ikke findes en harmoniseret målestandard, kan leverandørerne ikke opfylde deres forpligtelser i henhold til direktiv 97/17/EF; gennemførelsen af dette direktiv bør derfor udskydes;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF oprettede udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.1999
Gjennomføringsfrist i EU
28.02.1999
Anvendelsesdato i EU
01.03.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 46, 19.10.2000, p. 41-41
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.03.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.03.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.03.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.04.1999
Anvendes fra i Norge
07.07.1999

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999L0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro