Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper

Tittel

Kommisjonsdirektiv 98/11/EF av 27. januar 1998 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper til husholdningsbruk

Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 92/75/EØF (energimerkedirektivet), som er en del av EØS-avtalen (jf. Registerbind til Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92) og St.prp. nr. 40 (1993-94), s. 208), fastlegger krav om obligatoriske opplysninger om bl.a. husholdningsapparaters energiforbruk. Iht. direktiv 92/75/EØF skal det også utarbeides teknisk dokumentasjon, som gjør det mulig å bedømme nøyaktigheten av opplysningene.

Energimerkedirektivet omfatter en rekke husholdningsapparater som kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, komfyrer, vannvarmere, varmtvannsbeholdere, lyskilder og luftkjølingsanlegg. Listen over apparater kan utvides.

Energimerkedirektivet er et rammedirektiv, og nærmere detaljer for hver apparattype fastsettes i såkalte gjennomføringsdirektiv. Kommisjonsdirektiv 98/11/EF er et gjennomføringsdirektiv som angir hvilke lamper som omfattes av regelverket, hvilke opplysninger som skal gis, og hvordan energimerket og opplysningsskjemaet skal utformes. Apparatene inndeles i klasser etter energiforbruk. Det fremgår av energimerkingen hvilken klasse apparatet tilhører og derved også deres energiforbruk.

Merknader
Direktivet vil kunne gjennomføres i norsk rett ved forskrifter om energimerking gitt i medhold av lov om merking av forbruksvarer mv. (lov av 18. desember 1981 nr. 90). Direktivteksten har vært sendt på høring, og det har ikke fremkommet innvendinger.

Norge hadde ikke regler om energimerking av husholdnings-apparater før energimerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen. Innlemmelse av direktivet om lamper i EØS-avtalen vil bidra til å fremme større energieffektivitet, og sikre økt informasjon til forbrukerne.

Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har ansvaret for å administrere energimerke-forskriftene. Det er også utpekt et tilsynsorgan som bl.a. skal informere bransjen og forbrukerne om energimerkeordningen og kontrollere oppgitt informasjon/ målinger.

NVE vil kunne fatte enkeltvedtak om hvorvidt kravene er oppfylt iht. energimerkeforskriftene på bakgrunn av rapporter fra tilsynsorganet. NVEs vedtak vil kunne påklages til OED, jf. forvaltningsloven.

Det er lagt til grunn at de årlige totale kostnadene knyttet til gjennomføringen av direktivene om energimerking vil utgjøre mellom NOK 1,5 og 2 mill. når regelverket for alle apparatene som omfattes er på plass, jf. Ot.prp. nr. 12 (1995-96) om lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer. Utgifter til energi-merkeordningen, herunder apparatene som omfattes av dette direktivet, vil bli dekket innenfor OEDs budsjett, kap. 1825 Energiøkonomisering, post 21 Informasjon og opplæring mv. I 1999 er gjeldende bevilgning under denne posten NOK 56 mill.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.01.1998
Gjennomføringsfrist i EU
15.06.1999
Anvendelsesdato i EU
01.07.1999
Opphører å gjelde
31.08.2013
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 28, 22.6.2000, p. 221-227
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.02.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.02.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.1999
Anvendes fra i Norge
01.07.1999

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro