Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2002/31/EF av 22. mars 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk

Commission Directive 2002/31/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Olje- og energidepartementets bakgrunnsnotat - september 2004)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 92/75/EØF (energimerkedirektivet), som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St. prp. nr. 40 (1993-94) bind 3A), fastlegger krav om obligatoriske vareopplysninger om husholdningsapparaters energiforbruk og støynivå. I henhold til direktiv 92/75/EØF skal det også utarbeides teknisk dokumentasjonsmateriale som gjør det mulig å bedømme nøyaktigheten av de gitte opplysninger.

Energimerkedirektivet omfatter husholdningsapparater som kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, vaskemaskiner, tørketromler og kombinasjoner av slike, oppvaskmaskiner, komfyrer, varmtvannsberedere, lyspærer, lysrør og klimaanlegg. Listen over apparater kan utvides.

Energimerkedirektivet er et rammedirektiv, og nærmere detaljer for hver apparattype vil bli fastsatt i såkalte gjennomføringsdirektiv.

Gjennomføringsdirektivet 2002/31/EF åpner for merking av klimaanlegg. Direktivet vil gi felles regler for merking av produkter som omsettes i EØS-området.

Merknader
Direktivet vil bidra til å tilrettelegge for like betingelser for de varer som handles i EØS-markedet. Det er også i Norges interesse å gjennomføre direktivet for å unngå å bli dumpingplass for mindre effektive produkter.

En innlemmelse av direktivet vil bidra til å fremme større energieffektivitet i hele EØS-området og sikre økt informasjon til forbrukerne.

Direktivet for klimaanlegg vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift gitt i medhold av lov om merking av forbruksvarer (lov av 18. desember 1981 nr. 90).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet I Spesialutvalget for energi, der Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2002
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2003
Anvendelsesdato i EU
01.01.2003
Opphører å gjelde
01.01.2013
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 7.6.2007, p. 209-224
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2004
Anvendes fra i Norge
18.11.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro