Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere

Tittel

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar 1994 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike

Commission Directive 92/2/EEC of 13 January 1992 laying down the sampling procedure and the Community method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for human consumption

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivet, dansk utgave)

Dybfrosne levnedsmidlers temperatur bør kontrolleres;

medlemsstaterne kan benytte andre, videnskabeligt anerkendte metoder, forudsat dette ikke hindrer dybfrosne levnedsmidlers frie bevægelighed, og konkurrencereglerne ikke ændres;

når medlemsstaterne har kontrolleret den registrerede temperatur efter proceduren i Kommissionens direktiv 92/1/EOEF af 13. januar 1992 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler under hensyntagen til de i artikel 5 i direktiv 89/108/EOEF fastsatte temperaturer, kan de foretage en destruktiv prøve, hvis der stadig er rimelig tvivl;

kontrollen er i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/397/EOEF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med levnedsmidler (3), særlig artikel 4 og 14;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.1992
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.1993
Anvendelsesdato i EU
31.07.1993

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.1998
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.1996
Anvendes fra i Norge
26.03.1996

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro