Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2003/66/EF av 3. juli 2003 om endring av direktiv 94/2/EF om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Olje- og energidepartementets EØS-notat - mars 2004)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2003/66/EF er et endringsdirektiv til kommisjonsdirektiv 94/2/EF som omhandler energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike. Dette direktivet er et av gjennomføringsdirektivene for rammedirektivet rådsdirektiv 92/75/EØF. Rådsdirektivet omhandler angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger.

Energimerket opplyser om produktets energieffektivitet i form av bokstavene A til G, hvorav A representerer det mest energieffektive produktet. Fra kommisjonsdirektiv 94/2/EF trådte i kraft, har det skjedd en utvikling hvor ca. 20 % av alle produkter solgt i 2000 var plassert i energiklasse A. Det var derfor behov for å utvide antall energiklasser, slik at produsentene fikk ytterligere incentiv til å produsere enda mer energieffektive produkter. Kommisjonsdirektiv 2003/66/EF endrer derfor det eksisterende regelverket slik at to tilleggsklasser, A+ og A++ blir innført.

Merknader
Rådsdirektiv 92/75/EF (energimerkedirektivet) og kommisjonsdirektiv 94/2/EF er en del av EØS-avtalen (jf. hhv. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 40 (1993-94), bind 2A/3A s. 208 og EØS-komiteens beslutning nr. 63/95 av 29. september 1995). Direktiv 94/2/EF er gjennomført i forskrift om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjon av slike av 26.03.1996 nr. 301. Forskriften er fastsatt med hjemmel i Lov om merking av forbruksvarer av 18.12.1981 nr. 90. Endringsdirektiv 2003/66/EF vil medføre en endring i denne forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for energi, der Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.07.2003
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2004
Anvendelsesdato i EU
30.06.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 484-488
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.06.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2004
Anvendes fra i Norge
30.06.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0066
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro