Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 344/2011 av 8. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsetting av detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 344/2011 of 8 April 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Produksjon av vin er ikke inkludert i felles regelverk for økologisk produksjon. Det er derfor ikke tillatt å bruke EU-logo på vin laget av økologiske druer, siden forutsetningen for å kunne ta i bruk EU-logo på økologiske produkter er at de er produsert i henhold til regler i økologiregelverket. Forordning (EU) nr. 344/2011 viderefører imidlertid muligheten til å merke vin produsert av økologiske druer med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden - "vin fra økologiske druer" i sesongene 2010/2011 og 2011/2012. Rettsakten utvider dagens overgangsperiode i forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95.8 og 95.9 fra 1. juli 2010 til 31. juli 2012 for vin. Lager av vin produsert, pakket og merket før 31. juli 2012 kan fortsette å omsettes i markedet til lageret er tømt. Forutsetningen for dette er imidlertid at produktet skal være i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91 for økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og referanse til det i merking, eller forordning (EF) nr. 834/2007.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg 8, og inkluderer rosmarinekstrakt som godkjent tilsetningsstoff i listen over produkter og substanser for bruk i framstilling av bearbeidet økologisk mat, gjær og gjær-produkter. EFSA har risikovurdert rosmarinekstrakt, og med bakgrunn i dette ble tilsetningsstoffet godkjent brukt som antioksidant i direktiv 95/2/EF den 20. februar 1995. I forordning (EU) nr. 344/2011 er det krav til at rosmarin skal ha opprinnelse fra økologisk produksjon, og at kun etanol skal brukes til ekstraksjon.

Rettsakten tydeliggjør også at kun virksomheter som er en del av kontrollsystemet kan benytte EU-logoen til merking.

Merknader
Rettsakten er en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge. Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2011
Anvendelsesdato i EU
12.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro