Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 426/2011 av 2. mai 2011 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 426/2011 of 2 May 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Rettsakten pålegger medlemsstatene å publisere ajourførte lister over virksomheter som kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerer etter den økologiske kontrollordning på en hensiktsmessig måte, inkludert publisering på internett. Listene skal inneholde oppdatert informasjon om den enkelte virksomhet i henhold til vedlegg XII til forordning (EF) 889/2088. Dette blir et tilleggskrav til kravet som allerede er gitt i forordning (EF) 834/2007 art. 28.5 om at kontrollorgan eller kontrollmyndighet skal ajourføre en liste. Bakgrunnen for regelverksendringen er å fremme forbrukerens mulighet til å ha tilgang til informasjon om økologiske virksomheter og produkter som er en del av det økologiske kontrollsystemet. Det er også presisert i artikkelen et krav om at publiseringen skal overholde krav i direktiv 95/46/EC om beskyttelse av personlige data, som er tatt inn tidligere i norsk rett.

Merknader
Rettsakten er en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å implementere i Norge. Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kontrollorganet Debio har allerede oversikt over produsenter og virksomheter tilgjengelig på sine internettsider. Debio har også lagt til rette for at opplysningene som er nødvendige i helhold til vedlegg XII til forord.(EF) nr 834/209/2007 med tilhørende endringsforordninger. Mattilsynet vil linke på sine nettsider til denne internettsiden.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0426
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro